Rozdzielność majątkowa czyli intercyza

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa w rozumieniu przepisów prawa, oznacza powstanie dwóch odrębnych majątków, należących do współmałżonków. Ustanowienie rozdzielności majątkowej jest rzeczą niecodzienną, bowiem stoi w sprzeczności z powstającą po zawarciu małżeństwa wspólnością majątkową. Pomimo tego zawarcie jej w niektórych sytuacjach wydaje się być zasadnym i rozsądnym rozwiązaniem. Najczęstszą przyczyną ustanowienia rozdzielności majątkowej jest istniejące pomiędzy małżonkami zróżnicowanie w kwestii uzyskiwanych przychodów. Innym powodem podjęcia takiego kroku, będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez jedną ze stron. Należy pamiętać, że rozdzielność majątkowa nie wyłącza uzyskiwania przez współmałżonków wspólnych praw, np. prawa własności nieruchomości. 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy

Zwykła rozdzielność majątkowa (intercyza)

Starania o zawarcie umowy w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej muszą być wynikiem działania obu stron. Notariusz nie będzie w stanie przyjąć wniosku, który pochodzi tylko od jednego z małżonków. Zawarcie dokumentu ma formę aktu notarialnego. Termin wejścia w życie postanowień umowy może zostać ustalony w dowolny sposób, najczęściej terminem tym jest dzień jej podpisania. Cena usługi zależy od wartości przedmiotów lub praw, które mają zostać rozdzielone. Ustanowienie intercyzy wiąże się z koniecznością spełnienia warunków ustawowych. Po pierwsze strony, powinny reprezentować zgodne oświadczenia woli, w sprawie rozdzielenia majątku. Ponadto muszą legitymować się niezbędnym dokumentem, jakim jest akt małżeństwa oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku

Innym rozwiązaniem, w przypadku rozdzielenia majątku, jest zawarcie umowy z wyrównaniem dorobków. Owe przedsięwzięcie w sensie proceduralnym, niczym nie różni się od zwierania umowy klasycznej. Charakteryzuje się, natomiast odmiennymi skutkami, następującymi po ustaniu małżeństwa. Na mocy umowy, w przypadku zaistnienia odrębności w wartościach majątków małżonków, możliwe jest ich wyrównanie. W praktyce polega to na podwyższeniu wartości majątku strony, która z różnych względów nie była w stanie uzyskać dochodów wysokością odpowiadających dochodom drugiego małżonka.

Postępowanie sądowe

Ewentualność ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd, zazwyczaj następuje w ostateczności, kiedy nie jest możliwe zawarcie tego typu umowy przed notariuszem. Najczęstszym powodem owego stanu rzeczy jest niezgodność pomiędzy małżonkami w kwestii ustalenia odrębności majątku. Nie może to być, jednak wyłączna przyczyna złożenia wniosku do sądu. Przepisy uzależniają wysunięcie żądania od przedstawienia „ważnych powodów”, które warunkują zgłaszane przez stronę roszczenia. Na przykład uprawiany przez małżonka zdemoralizowany tryb życia, alkoholizm lub trwonienie wspólnego majątku. Sąd może uwzględnić, także powody natury osobistej. Data powstania rozdzielności majątkowej zostaje ustalona w wyroku podjętym w przedmiocie jej ustanowienia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *