Wypadek w pracy

Wypadek przy pracy– co teraz?

Wypadek przy pracy, to nieprzyjemna sytuacja zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Wiąże się z nią szereg formalności, a w przypadku poważniejszego zdarzenia, np. zgonu pracownika na skutek wypadku, nawet czasowy przestój w działalności przedsiębiorstwa. Pojęcie wypadku przy pracy, obejmuje również drogę z domu do pracy oraz z pracy do domu. 

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz niezwłoczne powołanie komisji powypadkowej, która dokona oględzin miejsca wypadku i sporządzi protokół powypadkowy. Zadaniem komisji jest ustalenie, co było przyczyną wypadku i czy miał on związek z wykonywaną pracą. W skład komisji wchodzi zazwyczaj zakładowy inspektor BHP lub pracownicy posiadający przeszkolenie z zakresu BHP. Pracodawca ma obowiązek współpracować z komisją i udzielać niezbędnych do jej pracy wyjaśnień. To samo dotyczy pracownika, o ile pozwala na to jego stan po wypadku. 

Protokół powypadkowy

Treść protokołu powypadkowego jest określona stosownymi przepisami, dlatego jest on zazwyczaj sporządzany na gotowym formularzu. W protokole należy opisać stan faktyczny, podać przyczynę zdarzenia, a także określić, czy był to w ogóle wypadek przy pracy. Protokół powinien zostać spisany nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypadku. Jednym z kluczowych elementów tego dokumentu, są wyjaśnienia pracownika, jak doszło do wypadku przy pracy. Do protokołu są też często dołączane zdjęcia z miejsca wypadku, szczególnie przy ciężkich obrażeniach u pracownika. Pracownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia do protokołu, jeżeli treść tego dokumentu budzi jego wątpliwości lub jest niezgodna ze stanem faktycznym. Późniejsza korekta jest już zazwyczaj możliwa tylko w drodze postępowania sądowego. 

Obowiązek prawny zabezpieczeń 

Na podstawie protokołu komisji powypadkowej, wdrażane są działania z zakresu asekuracji, które mają zapobiec wystąpieniu podobnych wypadków w przyszłości. Asekuracja może polegać na przeprowadzeniu szkolenia z pracownikami i przypomnieniu podstawowych zasad BHP lub zmianie w działaniu przedsiębiorstwa. Aby dopełnić obowiązku prawnego zabezpieczeń, pracodawca może być zobligowany do zakupu dodatkowego sprzętu ochronnego lub specjalistycznej odzieży. Jeżeli do wypadku doszło na skutek wadliwego działania maszyn, asekuracja może również objąć wymianę sprzętu na zgodny ze standardami bezpieczeństwa. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie https://asekuracje.pl/

Odszkodowanie 

Jeżeli do wypadku przy pracy doszło bez winy pracownika, może on wówczas liczyć na odszkodowanie. Większość pracodawców decyduje się na zakup polisy ubezpieczeniowej, która zawiera w swoim zakresie takie ryzyko, jak wypadek przy pracy

Zadośćuczynienie 

W razie śmierci pracownika w wyniku wypadku przy pracy lub ciężkiego kalectwa, bliscy pracownika mogą liczyć na zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie może ulec zmniejszeniu lub nie przysługiwać w ogóle, jeżeli pracownik swoim postępowaniem przyczynił się do zajścia wypadku lub wypadek wynikało z jego wyłącznej winy. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *